Tại sao chúng ta phải kiểm tra lượng khí thải công nghiệp?

0

Tại sao chúng ta phải kiểm tra lượng khí thải công nghiệp?

Tại sao chúng ta phải kiểm tra lượng khí thải công nghiệp?

PHÂN TÍCH ĐO ĐẠC KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Khí thải công nghiệp là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp. Việc lấy mẫu khí thải tại nguồn và phân tích khí thải tại nguồn với các chỉ tiêu đặc trưng của linh vực hoạt động nhằm đánh giá hiện trạng khí thải cho biết hệ số ô nhiễm sẽ giúp cho chúng ta sớm tìm được nguyên nhân và đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

Tại sao chúng ta phải kiểm tra lượng khí thải công nghiệp?

Design by Kingweb.vnClose